Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΣΕΠ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣIΣΕΙ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΜΑΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΤΟ ΑΣΕΠ ΘΑ ΑΠΟΦΑΣIΣΕΙ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ.

ΤΟ ΑΣΕΠ ΛΟΙΠΟΝ ΘΑ ΑΥΤΟΑΝΑΙΡΕΘΕΙ;

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟ ΝΑ ΜΑΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ...

Σύλλογος Φυλάκων Σχολικών Κτιρίων 
Δήμου Σπάρτης Λακωνίας
Γκορτσολόγου 2 
231 00 Σπάρτη
Τηλ.: 6974735282
Email: symsoum@yahoo.gr 
. symsoum@hotmail.gr . 
Σπάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2013
Αρ. πρ.:15
Προς 
Αξιότιμο κύριο
Γεώργιο Βέη
Πρόεδρο Α..Σ.Ε.Π.
Πουλίου 6
115 23 Αθήνα

Θέμα : «Μοριοδότηση υπαλλήλων στη θέση διαθεσιμότητα - κινητικότητα»

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε

Οι σχολικοί φύλακες του δήμου Σπάρτης, χωρίς να θέλουμε να παρέμβουμε στο σημαντικό έργο που επιτελείτε, αλλά έχοντας μεγάλη αγωνία για το μέλλον μας και την επιβίωση των οικογενειών μας, και στην προσπάθεια να μη βυθιστούμε σε απόγνωση σε μια δύσκολη χρονικά και οικονομικά συγκυρία για τη χώρα μας, γνωρίζοντας ότι το ΑΣΕΠ είναι Ανεξάρτητη Αρχή, μη υποκείμενη σε κυβερνητικό ή άλλο έλεγχο, και προβλέπεται από το Σύνταγμα. Συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα. Θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι βρισκόμαστε στη θέση της «διαθεσιμότητας – κινητικότητας» από τις 23/07/2013 βάση του ν. 4172/13 και έχοντας υπ’ όψιν:
1) Την Κοινοτική Οδηγία 1999/70/ΕΚ του Συμβουλίου της 28ης Ιουνίου 1999 σχετικά με τη συμφωνία πλαίσιο για την εργασία ορισμένου χρόνου που συνήφθη από τη CES, την UNISE και το CEEP (η οποία ενσωματώθηκε στην Ελληνική νομοθεσία στο 100% με το Π.Δ. 164/2004)
2) Την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων με αριθμό 34100/24-11-1999 με την οποία εγκρίθηκε «Πρόγραμμα για την Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων στη Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων» και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος δεύτερο με αριθμό φύλλου 2131 στις 08/12/1999
3) Το τεύχος πληροφοριών για το «Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας Ανέργων στη Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων» το οποίο εκπόνησαν σε συνεργασία το Υπ. Εσωτερικών, το Υπ. Παιδείας, το Υπ. Εργασίας, το Υπ. Δημόσιας Τάξης, η ΚΕΔΚΕ, ο ΟΑΕΔ, η ΕΕΤΑΑ με συγκεκριμένα κριτήρια και βαθμολογία
4) Το Π.Δ. 164/2004 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄ στο άρθρο 11 Μεταβατικές Διατάξεις παρ. 1 α, β, γ, δ, 2, 3 (Οι κατά την παρ. 2 κρίσεις των αρμοδίων οργάνων, θετικές ή αρνητικές, διαβιβάζονται αμέσως στο Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), το οποίο αποφαίνεται εντός τριών (3) μηνών από τη διαβίβαση σε αυτό των σχετικών κρίσεων.), 4 και 5

5) Το έγγραφο από τον Πρόεδρο του ΑΣΕΠ κύριο Γ. ΒΕΗ με αρ. πρ. 29117 / Εγκ. 1 στις 08/09/2004 με θέμα: «οδηγίες για την εφαρμογή του Π.Δ. 164/04 κατά το μέρος που αφορά το ΑΣΕΠ»
6) Το έγγραφο του δήμου Σπάρτης προς το ΑΣΕΠ με αρ. πρ. 16420/14-12-2004 το οποίο διαβιβάζει την υπ’ αριθ. 43/2004 απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου Νομού Λακωνίας το οποίο αποφαίνεται, ότι οι σχολικοί φύλακες «καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες» του δήμου, γνωμοδοτώντας υπέρ της υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004 και την μετατροπή των συμβάσεών των σε αορίστου χρόνου 
7) Τον πίνακα του δήμου Σπάρτης προς το ΑΣΕΠ με ημερομηνία 14/12/2004 με τα ονόματα των σχολικών φυλάκων για τους οποίους ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ οι προϋποθέσεις υπαγωγής στις ρυθμίσεις του άρθρου 11 του Π.Δ. 164/2004
 Το νόμο 3320 στο άρθρο 1 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος πρώτο με αρ. φύλλου 48/23-02-2005 (σύσταση θέσεων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου)
9) Την απόφαση της ολομέλειας του ΑΣΕΠ αριθμός 6 κατά τη συνεδρίασή του την 20η Απριλίου 2005 αποφαίνεται ότι οι σχολικοί φύλακες παρείχαν εξαρτημένη εργασία και κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες στους δήμους 9Α) τον συγκεντρωτικό πίνακα από την ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ με ημερομηνία απόφασης 30/03/2005 που αφορά το δήμο Σπάρτης για όσους συμβασιούχους ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ οι λόγοι μετατροπής των συμβάσεων σε ΙΔΑΧ 
10) Το έγγραφο του ΑΣΕΠ προς το δήμο Σπάρτης με αρ. πρ. 42543/09-05-2005 το οποίο αποστέλλει συνημμένως επίσημο αντίγραφο της υπ’ αριθ. 241/30-03-2005 αποφάσεως του Δ΄ Τμήματος του ΑΣΕΠ, περί υπαγωγής (σχολικών φυλάκων) στις ρυθμίσεις του Π.Δ. 164/2004
11) Το ΦΕΚ τεύχος δεύτερο με αρ. φύλλου 1823/23-12-2005 το οποίο με κοινή απόφαση με αρ. Τ.Τ.57354 των Υπ. Εσωτερικών και Υπ. Οικονομικών συστήνονται θέσεις Ι.Δ.Α.Χ. ( στο δήμο Σπάρτης 22 Δ.Ε. Σχολικών Φυλάκων)
12) Την απόφαση του δημάρχου Σπάρτης με αρ. πρ. 2880/10-03-2006 για την κατάταξη των σχολικών φυλάκων στις συσταθείσες θέσεις Ι.Δ.Α.Χ.
13) Την ομόφωνη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Σπάρτης με αρ. 180/2006 η οποία εγκρίνει την 24ωρη φύλαξη των σχολικών κτιρίων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διότι μετά την καθιέρωση εφαρμογής του προγράμματος φύλαξης έχουν ελαχιστοποιηθεί οι ζημιές στα κτίρια κι εκ του λόγου τούτου εξοικονομήθηκαν χρήματα από συντηρήσεις, δεν παρουσιάστηκε κανένα κρούσμα διακίνησης ναρκωτικών στα σχολεία κι επιπλέον προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και πέραν από τα προβλεπόμενα καθήκοντά τους συμβάλλοντας στην ομαλή λειτουργία της σχολικής κοινότητας. 13Α) την έγγραφη πρόταση του «συλλόγου των φυλάκων σχολικών κτιρίων δήμου Σπάρτης» με αρ. πρ. 2/19-01-2009 με θέμα: «Φύλαξη Σχολικών Κτιρίων Δήμου Σπαρτιατών, Διεύρυνση και Επέκταση αυτής» η οποία καταχωρήθηκε στο δήμο με αρ. πρ. 784/19-01-2009 
14) Το έγγραφο του ΥΠΕΣΔΔΑ με αρ. πρ. 31813/20-07-2006 προς το δήμο Σπάρτης με θέμα: «αναγνώριση προϋπηρεσίας σχολικών φυλάκων»
15) Το έγγραφο του δήμου Σπάρτης προς το ΥΠΕΣΔΔΑ με αρ. πρ. 7873/22-06-2006 το οποίο διαβιβάζει την απόφαση του δημάρχου Σπάρτης με αρ. πρ. 7766/20-06-2006 με την οποία κατατάσσει τους σχολικούς φύλακες αναδρομικά από 12/02/2001 
16) Την διαπιστωτική πράξη του δήμου Σπάρτης με αρ. πρ. 54045/07-12-2011 με θέμα: κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του ν. 4024/2011
17) Tην ψήφιση από την Ελληνική Κυβέρνηση του νόμου 4172/23-07-2013 ο οποίος δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ τεύχος πρώτο με αρ. φύλλου 167 και στα άρθρα 80, 90, 91 και τις διατάξεις του ν. 4093/2012 (Α΄222) στις υποπαραγράφους Ζ1, Ζ2 οι οποίες θέτουν τους σχολικούς φύλακες στη θέση της «διαθεσιμότητας – κινητικότητας»
18) την εγκύκλιο του ΥΠ.Δ.Μ.Η.Δ. με αρ. πρ.: ΔΙΠΙΔΔ/Β.2/Δ/10/οικ.22738 στις 19 Αυγούστου 2013 με ΑΔΑ: ΒΛΩΦΧ-ΖΘΣ και με θέμα: «Πρόγραμμα Κινητικότητας ν.4172/2013» στη σελίδα 8 στο 3. ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ στη παράγραφο γ (σελίδα 9): 
Διεξαγωγή διαδικασίας πλήρωσης θέσεων ή πρόσληψης μονίμων υπαλλήλων ή υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή υπαλλήλων επί θητεία που διενεργείται από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ ασκεί τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο.

Διαπιστώνουμε ότι, οι σχολικοί φύλακες βάσει των ανωτέρω ,ακολούθησαν τη:

«Διεξαγωγή διαδικασίας πλήρωσης θέσεων υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που διενεργήθηκε από τους φορείς βάσει ειδικών διατάξεων και το ΑΣΕΠ άσκησε τον προβλεπόμενο από τις οικείες διατάξεις έλεγχο».

Άρα εμπίπτουμε στα Βαθμολογούμενα Κριτήρια 3. ΤΡΟΠΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ στην κατηγορία ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΕΠ λαμβάνοντας 20 Μόρια.

Μία διευκρινιστική εγκύκλιο σχετικά με τα ανωτέρω κρίνεται απαραίτητη προς διευκόλυνση των αρμοδίων Διευθύνσεων Διοικητικού / Προσωπικού
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες

Σας επισυνάπτουμε και την επιστολή μας προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης από το οποίο μας ενημέρωσε ο κύριος Υπουργός ότι το Α.Σ.Ε.Π. θα γνωμοδοτήση πόσα μόρια δικαιούμαστε.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση 
Με εκτίμηση και σεβασμό στο σημαντικό έργο που επιτελείτεΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΣΟΥΜΑΚΗΣ ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΩΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου